yan

yan

臺灣閩南語常用詞辭典問題

授權爲 CC BY-ND 3.0 TW,不能修改爲欄位給輸入法框架使用,必須透過程式中介讀取

嫌 hiâm

嫌貨才是買貨人。Hiâm huè tsiah sī bé huè lâng. (H 爲什麼要大寫? hiâm 音調與單個字發音不太一樣)

自己用另外的表示法呢?

台羅拼音不好讀,找出其他適合拼音

外來字要如何書寫表示(ex: auto bike)

伊的齣頭真濟。I ê tshut-thâu tsin tsē. (語詞使用 “-“ 連結不錯)

接收聲音 -> 系統辨認出字與參考的文章並產生拼音(可以記錄口音、辨認難字的出處) -> 系統可念出(後代可參考正確念法)

節錄阿公唸 ji ka dao ao 那段語音