aki

aki

Nokia stopped the development of Symbian.